Casus yazılımlar ve korunma yöntemleri pdf

Truva indiriciler Trojan downloaders: İ ndirici, kullan ı c ı n ı n haberi olm adan yeni. Truva damlal ı klar ı Trojan droppers: Bu tür Truva atlar ı içinde muziplik içeren bir dosyay ı.

Casus yazılımlar ve korunma yöntemleri pdf - Iphone konum izleme

Hâlbuki bu Truva at ı n ı n as ı l am ac ı n ı yerine getiren di ğ er. Truva vekilleri Trojan proxies: Bu Truva atlar ı , hedef. Mesaj sa ğ ana ğ ı. Truva casuslar ı Trojan spies: Tu ş bas ı mlar ı , ekran gö-. Truva bildiriciler Trojan notifiers: Sald ı rg ana Truva.


  1. iphone 6s Plus icin casus program.
  2. samsung servisi cihaz takibi!
  3. facebook takip et butonu yok.
  4. telefonu gps den takip etme.
  5. Casus yazılımlar ve korunma yöntemleri pdf.
  6. iphone mp3 dinleme programi!

Ar ş iv bombalar ı ArcBombs: Bu tür Truva atlar ı ,. Gelen verilerin otoma tik olarak.

Zararlı Program Çeşitleri

Ar ş iv dosyas ı nda hatal ı ba ş l ı k bilgisi. Tekrar eden verilerden olu ş an. Örne ğ in 5 giga baytl ı k bir veri RAR. Yine adet e ş dosya. Casus Yaz ı l ı mlar Spyware. Bilgi ve bilgisayar güvenli ğ inde casus yaz ı l ı m,. Casus yaz ı l ı mlar, virüs ve solucanlardan fa rkl ı.

Page - Bilgisayar Bilimi | Kur 1

Casus yaz ı l ı m ı n amac ı kurban olarak seçilen. Bu bilgi kimi zaman bir kredi kart ı numaras ı. Bunun d ı ş ı nda,. Kullan ı c ı lar ı n haberi.

Casus yaz ı l ı mlar ı n sistemlere bula ş ma teknikleri kul-. Bunun d ı ş ı nda nas ı l virüslere kar ş ı virüs korunma.

Casus yazılımlar ve korunma yöntemleri pdf

Virüs korunma programlar ı elbette çok. Arka Kap ı lar Backdoor. Bilgisayar üzerinde s ı ra da n i nc el em el er le bulunamayacak. Bir sistem e s ı zmak için. Arka kap ı lar, ço ğ unlukla Truva. Her ikisi de hedef. Arka kap ı lar kimi zaman, siste mi geli ş tiren programc ı. Bu durumun bir ş ekilde fark ı na varan.

Arka kap ı konusunda en ünlü iddialardan biri de M i-. Mesaj Sa ğ anaklar ı Spams. Mesaj sa ğ anaklar ı spam, junkmail , belki de kullan ı -. Sa ğ anak, reklâm, ürün tan ı t ı m ve satma veya di ğ er kötü.

"Durdurulamayan Keylogger Yazılımları"

Yine ayn ı ara ş -. Sa ğ anaklar ı n sebep oldu ğ u bu. Bunun d ı ş ı nda bu tür mesajlar ı n. Bu ba ğ lant ı lar bil inen ve. Rasgele hesap adlar ı. Klavye Dinleme Sistemleri Keyloggers. Ortaya ç ı kan ilk türleri aç ı s ı ndan ve en temel i ş levi. Klavye dinleme sisteml erinin. En etkili bilgi edinme yöntem lerin-. Bu yüzden kullan ı c ı lar ı n bu tür ya p ı lara yönelik kendi. Taray ı c ı Soyma Browser Hijacking.

Casus Pro ® Pc Kontrol etme

Bu, en basit olarak, taray ı c ı aç ı ld ı ğ ı nda gösterilen. Bunun d ı ş ı nda uygunsuz içe rik veya. Telefon çeviriciler, kurbanlar ı na büyük miktarlarda. Baz ı telefon çe viriciler ise, tu ş. S on zamanlarda İ nternet. Kök Kullan ı c ı Tak ı mlar ı Rootkit. UNIX i ş letim sistemlerinde yönetici anlam ı na gelen. UNIX i ş letim sisteminde bulu nan.

Çekirdek seviyesinde kö k. UNIX ve türevi i ş letim sistemleri. Korunmas ı zl ı k Sömürücüleri Exploits. Belirli bir güvenlik korunmas ı zl ı ğ ı n ı hedef alan türde. Bu tür yaz ı -. Korunmas ı zl ı k sö-. Yukar ı da aç ı klanan kötücül yaz ı l ı mlar d ı ş ı nda birçok.

www.hiphopenation.com/mu-plugins/first/fudo-is-bella-and.php Bu yaz ı l ı mlarla ilgili. Bu yaz ı l ı mlar ı n sadece bir kaç ı ndan bahseden. Yeni nesil kötücül yaz ı l ı mlar, teknolojinin. Örne ğ in, ilk olarak Haziran. Güncel kötücül yaz ı l ı mlar aras ı nda, reklâm yaz ı l ı m. Var olan bütün kötücül yaz ı l ı mlar ı bu ş ekilde bir araya. Reklâm Yaz ı l ı m Adware.

Gezinti menüsü

Reklâm yaz ı l ı m ı n kötücül yaz ı l ı m olmas ı ş art de ğ ildir,. Normalde yaz ı l ı mlarda kullan ı lan reklâm lar ı n, prog-. Bu tür programlar rek-. Kötücül yaz ı l ı m olarak. Parazit Yaz ı l ı m Parasiteware. Parazit yaz ı l ı m, üyelik affiliate yöntemi ile ba ş ka. Bu davran ı ş , üyelikle elde edilecek.

admin